Anunt organizare concurs

 

ANUNŢ

 

Primăria comunei Valea Ursului  organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de guard  din cadrul Compartimentului Administrativ, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Ursului , Județul Neamț.

Concursul se organizează cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014, pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

 

Datele de desfășurare a concursului:

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Valea Ursului – Județul Neamț, Strada Panait Donici , nr. 1, astfel:

Proba scrisă: – data de 14.10.2019 , ora 10,00 ,

Proba de interviu:- data de 15.10.2019, ora 11,00,

Condiţii de participare– studii medii gimnaziale;

 

Alte condiţii specifice pentru ocuparea postului:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenie română;
 • să cunoască limba română – scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

 

 

Etapele concursului:

– selecţia dosarelor

– proba scrisă

– interviul

 

Dosarul de concurs va conţine:

 • cerere de înscriere Ia concurs adresată Primarului comunei Valea Ursului , Judeţul Neamț
 • act identitate (copie şi original);
 • acte studii, alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice solicitate (copie şi original);
 • carnetul de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă (copie şi original);
 • cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarant admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care să conțină în clar, numărul data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

–  Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

–  Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.319/2006- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul 119/4 februarie 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare.

Share This:

Bookmark the permalink.