Concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

635966215333428582-2115209156_attention

 

JUDEŢUL NEAMȚ
COMUNA VALEA URSULUI
PRIMĂRIA COMUNEI  VALEA URSULUI

Codul Fiscal 2613850

e-mail: primaria@valeaursului.ro
Tel./fax: 0233763003, mobil 0733941866

Nr. 2248  din 15.05.2018

 

 

ANUNT

Concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Ursului, Județul Neamț

 

Primăria comunei Valea Ursului  organizează concurs pentru ocuparea unor posturi, funcţii publice vacante, în data de 22 Iunie 2018 ora 10.00, proba scrisă, interviul urmând a se desfăşura în termen de maxim  5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

FUNCTIILE PUBLICE VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:

Funcțiile publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, Valea Ursului  pentru care se organizează concurs sunt:

 

Consilier clasa I grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului financiar contabil,  taxe si impozite locale – funcție publică  de execuție;

Referent specialitate , clasa II , grad profesional superior  din cadrul Compartimentul Urbanism – funcție publică  de execuție;

 

Condiţiile generale de participare la concursul de ocupare a funcţiilor publice vacante:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007.

 

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIŢII SPECIFICE, NECESARE OCUPĂRII FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZA CONCURS:

 

 1. Pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de Consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul Compartimentului financiar contabil , taxe si impozite locale – funcție publică de execuție;

Condiții specifice:

1.studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul   economic, contabilitate de gestiune.

 1. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 0 ani;
 2. cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu;
 3. Pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent specialitate , clasa II , grad profesional Superior  din Compartimentul Urbanism – funcție publică de execuție;

Condiții specifice:

 1. studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în domeniul ştiinţelor  inginereşti , construcții civile, urbanism ,proiectare);
  2. – vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcției publice minim 9 ani;
  3.  – cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu;

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Concursul – proba scrisă se va desfăşura la data de 22 Iunie  2018  la sediul Primăriei comunei Valea Ursului,  proba de interviu – se va desfăşura în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la sediul Primăriei comunei Valea Ursului .

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până pe data de 12 Iunie  2018, la secretarul comisiei de concurs, la sediul Primăriei comunei Valea Ursului  .

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, după cum urmează:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul  documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de Consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul Compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale – funcție de execuție

Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

Legea 188/1999 privind statutul funcționarului public republicata , cu modificările si completările ulterioare.

Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici;

Legea nr.273/2006 privind finanțele  publice locale , modificările și completările ulterioare

TITLUL IX: Impozite și taxe locale din Legea nr. 227 din 8 Septembrie 2015 privind  Codul Fiscal

Hotărârea nr. 1 din 6 Ianuarie 2016 pentru  aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea  de garanții și răspunderea  în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste modificată si completată;

Ordonanța  nr. 33/2002 (actualizată) privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale.

Constituția României ,modificată si completată de Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările şi completările acestora.

 

BIBLIOGRAFIA

 

pentru concursul ce urmează a se desfăşura în vederea ocupării postului vacant de Referent specialitate , clasa II, grad profesional Superior  din cadrul Compartimentului Urbanism Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365 din 29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 188/1999 privind statutul funcționarului public republicata 2, cu modificările si completările ulterioare

 1. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 525 din 02.08.2007;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

6 .Constituția României ,modificată si completată de Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările şi completările acestora.

 

 

Primar,

Smeria Viorel

Share This:

Bookmark the permalink.