RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL 2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA URSULUI

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 2 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Valea Ursului
 • Un număr de 3 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Valea Ursului
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Valea Ursului

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Valea Ursului (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA- Primaria Valea Ursului

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

 

 

 

 

 

 

MODEL

de cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul

 

Subsemnatul/a_____________________________________, domiciliat/ă în loc. ____________________, str._______________________________, nr. ___, bl. ___, ap. ___, posesor al BI/CI seria ____, nr. _____________, tel. _________________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea ca  …(recenzor ARA, recenzor, recenzor-șef, coordonaor UAT)……….pentru a presta servicii de recensământ în cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI/ ORAȘULUI/ COMUNEI ………………………………………………………..

Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile generale și specifice din Anunțul primăriei privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu.

 

Acord privind datele cu caracter personal:

[ ]   Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.

Declar pe propria răspundere, că datele furnizate în această cerere sunt adevărate.

 

Data: _________

Semnătura: ____________

 

 

 

 

 

Share This:

Bookmark the permalink.