Statutul Unitații Administrativ Teritoriale

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA URSULUI

 

 

ANEXA NR.l

la HCL nr.17/27.04.2018

 

 

STATUTUL
COMUNEI

 

VALEA URSULUI

 

 

JUDEŢUL NEAMȚ

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢULNEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA URSULUI
Capitolul I: PRINCIPII GENERALE

 

Art.l  COMUNA VALEA URSULUI  este Unitatea Administrativ Teritorială din judeţul Neamț, România, formată din satele : VALEA URSULUI, BUCIUM, CHILII, GIURGENI, MUNCELU DE JOS,  si cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii.

Comuna VALEA URSULUI  este persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină, care deţine un patrimoniu propriu format din domeniul public şi domeniul privat, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul anume delimitat prin lege.

Comunitatea şi autorităţile sale reprezentative asigură condiţii optime ca fiecare dintre satele care o compun să-şi păstreze şi să-şi promoveze identitatea exprimată prin valorile, obiceiurile şi tradiţiile proprii în condiţiile stabilite de legile ţării, de prezentul statut şi de celelalte acte de autoritate locală.

Art.2. Comuna VALEA URSULUI  este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unitatea teritorială de trezorerie.

In justiţie, Comuna VALEA URSULUI  este reprezentata de primar. Acesta poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.

Primăria VALEA URSULUI are ca obiectiv fundamental;

Asigurarea capacităţii Primăriei VALEA URSULUI  de a soluţiona şi de a gestiona necesităţile publice, în numele şi în interesul cetăţenilor comunei.

Art.3. Comuna VALEA URSULUI  este clasificată ca făcând parte din categoria localităţilor rurale de rangul IV, potrivit prevederilor Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a

– Reţeaua de localităţi.

Satul VALEA URSULUI  este sat reşedinţă de comună de Rangul IV cu obligativitatea asigurării următoarelor dotări minime necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei – sediu de primărie;

 • grădiniţă, şcoala primara si gimnaziala;
 • dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;
 • postă, servicii telefonice;
 • sediu de politie;
 • cămin cultural cu biblioteca;
 • magazin general, spatii pentru servicii;
 • teren de sport amenajat;
 • parohie;
 • cimitir;
 • statie de transport auto;
 • dispensar veterinar.
 • puncte locale pentru depozitarea controlata a deşeurilor;

 

Satele componente ale comunei VALEA URSULUI  sunt de Rangul V si acestea sunt : BUCIUM, CHILII, GIURGENI, MUNCELU DE JOS

Dotările minime obligatorii:

 • scoala primara , grădiniţă cu program normal;
 • punct sanitar;
 • magazin pentru comerţ alimentar si nealimentar.

Capitolul II: DATE ŞI ELEMENTE SPECIFICE

II.1 GEOGRAFIA TERITORIULUI ADMINISTRATIV SI DELIMITAREA

TERITORIALĂ

Art.4 Comuna Valea Ursului este situată în partea de nord-est a ţării, în zona de sud~est a judeţului Neamţ, la limita cu judeţul Bacău.

Se află la intersecţia paralelei de 47 grade şi 27 ‘ latitudine nordică cu meridianul de 27 grade şi 07’ longitudine estica.

Privit din punct de vedere al  reliefului comuna se află în partea central~vestică a Podişului Moldovei, în subunitatea denumită Podişul Central~Moldovenesc, iar ca subunităţi mai mici se regăsesc Dealurile Băluşeştiului şi Dealurile Racovei.

Tot de pe teritoriul comunei noastre izvorăşte râul Bârlad ce îşi adună o parte dintre afluenţii care străbat jumătatea estică a comunei. Dealtfel din punct de vedere hidrologic teritoriul comunei se suprapune peste două bazine hidrografice şi anume: jumătatea estica este situată pe partea superioară a bazinului hidrografic al Bârladului iar jumătatea vestică se suprapune cu o mică parte a bazinului hidrografic al Siretului. Cu alte cuvinte, axul central al comunei, orientat nord~sud, coincide cu cumpăna de ape dintre cele două bazine hidrografice

Este o zonă cu un relief specific de podiş, fragmentat de văile unor cursuri de apă, mai înalt în partea centrală şi mai jos în est şi vest, partea vestică făcând cumva trecerea discretă spre una din terasele superioare ale Siretului.

Forma comunei este una neregulată, în sud făcând graniţă comună cu două dintre comunele din nordul judeţului Bacău~Dămieneşti şi Roşiori.

Se învecinează la nord Comunele Ion Creanga si Bozieni , la Sud comuna Rosiori, judetul Bacau, la Est comuna Oniceni si la Vest Comuna Icusesti si Damienesti  Judetul Bacau.

Suprafaţa comunei

Suprafaţa comunei de 6467 ha si este dispusă astfel:

 • 664,50 ha teren intravilan
 • 5802,50 ha teren extravilan

Categorii de folosinţă si suprafeţe:

 • arabil: 3614  ha

– păduri:    1089  ha

– păşuni:    1072,50  ha

– fâneţe:       178  ha

– vii :              27  ha

Teritoriul comunei VALEA URSULUI , în suprafaţă totală 6467 ha este unitar, indivizibil şi inalienabil.

Limitele teritoriului administrativ al comunei VALEA URSULUI  sunt cele stabilite prin legile ţării, iar modificarea lor nu se poate realiza decât dacă este aprobată prin referendum local, organizat în condiţiile legii.

Delimitarea intravilanului satelor, evidenţa proprietăţilor şi a folosinţei terenurilor, disciplina şi modul de amplasare a construcţiilor se stabilesc prin planul de amenajare a teritoriului, Planul Urbanistic General şi Regulamentul local de urbanism, cadastrul general şi celelalte documente sau forme de evidenţă stabilite prin lege, întocmite prin grija compartimentelor de specialitate şi aprobate de către autoriţăţile publice locale potrivit competenţelor legale.

II 2 ISTORICUL LOCALITĂŢII

            Art. 5. Pe teritoriul comunei  s-au descoperit dovezi arheologice sau de altă natură care atestă locuirea din cele mai vechi timpuri însă şi descoperirea acestora în zone apropiate, din bazinul superior al Bârladului, demonstrează ca aceasta zonă a fost locuită încă din paleolitic sau neolitic dar cu anumite discontinuităţi. Acest fapt este remarcat şi de prof. dr. Mircea Ciubotaru în lucrarea sa de doctorat intitulată „Oronimia şi hidronimia din bazinul superior al Bârladului”. Totuşi unele descoperiri arheologice întâmplătoare sau din săpături sistematice atestă faptul ca  bazinul Bârlăzelului este locuit din timpuri străvechi, descoperindu-se urme ale autohtonilor din paleolitic  la Valea Ursului . Cele mai vechi urme de locuire din perioada feudală sunt atestate abia din secolul al XIV- lea, atunci când se face consemnarea satelor din zonă, în actele cancelariilor domneşti a Ţării Moldovei.

Având ca bază resursele limitate de dovezi dar şi elementele de toponimie (denumirile din zonă) putem afirma că la izvoarele Bârladului a existat o simbioză romano-slavă, explicabilă şi prin natura fenomenelor istorico-geografice derulate în zonă de-a lungul istoriei sau prin existenţa unor toponime ce confirmă acest lucru.

În aceeaşi lucrare se afirma că în secolul al XIV- lea, înainte de întemeierea statului Moldova, obştile săteşti erau deja teritorializate în zona. Vechimea atestărilor şi modul cadastrării arată drept moşie matrice Giurgenii (1550).

Prin roire, şi din secolul al XIX- lea prin împroprietăriri, apar numeroase sate şi cătune, ca: Valea Ursului (1849), Giurgenii Boiereşti (1849), Muncelul (1543), Golanii (1871) , Fundul Sistarului (1830) – pe moşia Giurgeni, Chilii (1580) şi Bucium (circa 1700).

Nu poate fi identificat şi localizat un sat de la obârşia Bârlăzelului (izvoarele Bârladului) care se pare că a existat în preajma anului 1600.

Marea majoritate a studiilor şi hărţilor publicate până în prezent consemnează cursul superior al reţelei hidrografice care străbate jumătatea de sud a Moldovei, având în general forma unui semn de întrebare cu numele de Bârlad.

Populaţia locală numeşte acest curs superior al Bârladului, Bârlăzel, aşa cum este el menţionat în numeroase documente istorice scrise, emise de cancelaria Moldovei în evul mediu. Vom invoca în acest sens, câteva documente datând din secolul XV. Este vorba de menţionarea pe la anul 1400 a satelor Leucuşeni şi Bârlăzel-”unde-şi avea casa pârcalabul de Neamţ, Ivan Arbore”, cât şi satele Brudureşti şi Sacalişeşti, unde avusese casa Oana Brudur.

Mai târziu, la începutul secolului XVIII, Dimitrie Cantemir în ”Descriptio Moldavie”, numeşte între afluenţii Bârladului, pe Bârlădel, caracterizat drept ”râuşor”.                                                                                                                                                                                               Alte atestări documentare din evul mediu confirmă la rândul lor stravechea locuire a regiunii, cum ar fi ”Memoria antiquitatis IX-XI”.

Denumirile mai vechi sau mai noi atestă faptul ca în regiune avem de a face cu o populaţie venită de la munte şi de dincolo de Carpaţii Orientali, ca urmare a transhumanţei. Probabil că din zona de confluenţă a Moldovei cu Siretul, un drum al oierilor trecea peste interfluviu în bazinul Bârlăzelului, către Valea Prutului.

În prezent, Iorgu Iordan, unul dintre cei mai buni cunoscători ai toponimiei româneşti, dă pentru partea superioară a râului Bârlad denumirea de Bârlădel, însă având în vedere că documentele istorice vechi îl consemnează ca Bârlădeţ, credem că ar fi indicat să rămână la aceasta ultima formă.

După cum se observă aspectele istorice ale regiunii şi ale satelor şi locuitorilor sunt strâns legate de informaţiile cu privire la acest curs de apă-Bârladul.

De-a lungul timpului, componenta comunei s-a schimbat, iar în acest sens amintim: în anul 1873 era formată din satele Giurgenii Boiereşti, Giurgenii Schitului şi Slobozia Săcăleni; în anul 1942 apare în componenta şi satul Chilii, însă până în 1969; în 1950 apare Raionul Negreşti dar se pierde satul Chilii până în 1969; în 1981 este reinclus satul Chilii prin decret prezidenţial; satul Bucium apare iniţial sub denumirea de Ocolul de Jos (1772), este contopit cu Glodenii în 1853 iar în 1860 înglobează parţial moşia Scheia; satul Chilii apare iniţial ca făcând parte din Ocolul de Jos (astăzi Bucium).

 

 1. 3 RELIEFUL/CARACTERISTICI GEOMORFOLOGICE SI GEOTEHNICE

Art.6. CARACTERISTICI GEOMORFOLOGICE

Teritoriul administrativ al comunei Valea Ursului  din punct de vedere geomorfologic se localizează în partea de nord-est a ţării, în zona de sud~est a judeţului Neamţ, la limita cu judeţul Bacău.

Se află la intersecţia paralelei de 47 grade şi 27 ‘ latitudine nordică cu  meridianul de 27 grade şi 07’ longitudine estica.

 

Art.7. CARACTERISTICI GEOTEHNICE

 

Comuna Valea Ursului este situată în partea de nord-est a ţării, în zona de sud~est a judeţului Neamţ, la limita cu judeţul Bacău.

Se află la intersecţia paralelei de 47 grade şi 27 ‘ latitudine nordică cu  meridianul de 27 grade şi 07’ longitudine estica.

Privit din punct de vedere al  reliefului comuna se află în partea central – vestică a Podişului Moldovei, în subunitatea denumită Podişul Central~Moldovenesc, iar ca subunităţi mai mici se regăsesc Dealurile Băluşeştiului şi Dealurile Racovei.

Tot de pe teritoriul comunei noastre izvorăşte râul Bârlad ce îşi adună o parte dintre afluenţii care străbat jumătatea estică a comunei. Dealtfel din punct de vedere hidrologic teritoriul comunei se suprapune peste două bazine hidrografice şi anume: jumătatea estica este situată pe partea superioară a bazinului hidrografic al Bârladului iar jumătatea vestică se suprapune cu o mică parte a bazinului hidrografic al Siretului. Cu alte cuvinte, axul central al comunei, orientat nord~sud, coincide cu cumpăna de ape dintre cele două bazine hidrografice

Este o zonă cu un relief specific de podiş, fragmentat de văile unor cursuri de apă, mai înalt în partea centrală şi mai jos în est şi vest, partea vestică făcând cumva trecerea discretă spre una din terasele superioare ale Siretului.

Forma comunei este una neregulată, în sud făcând graniţă comună cu două dintre comunele din nordul judeţului Bacău~Dămieneşti şi Roşiori.

Amplasarea satelor coincide fie cu văile, fie cu pantele domoale ale unor dealuri sau chiar cu părţile superioare ale unor dealuri. Aşezările sunt dispuse radial, în centru aflându~se centrul de comună iar celelalte sate fiind dispuse în jurul acestuia la distanţe aproximativ egale.

Legătura dintre sate se face fie prin drumuri judeţene, fie prin drumuri comunale sau chiar prin anumite drumuri forestiere sau de o importanţă mai mică.

 

II.4. CLIMA

Art.8.  Fiind asezată într~o zonă de deal, climatul va fi unul specific, adică se încadrează în normele climaterice date de o astfel de zonă, cu înălţimi ce oscilează între 200 şi 400 metri. Trebuie amintit că unii indicatori climatici stau şi sub influenţa altor factori ca aşezarea în ţară, dispunerea reliefului, influenţele externe şi nu în ultimul rând intervenţia omului în modificarea peisajului.

Sub aspectul temperaturilor putem afirma că media anuală este cuprinsă între 6 grade şi 8 grade Celsius.  Maximile  se regăsesc în luna iulie, şi pot ajunge până la 39~40 grade iar minimile în ianuarie şi pot coborî până la minus 30 grade Celsius.

Numărul zilelor cu îngheţ este de circa 180 iar cel al zilelor cu brumă de aproape 15.

Diferenţele de temperatură apar la nivel de comună prin faptul că, iarna zonele mai înalte (Valea Ursului, Chilii şi chiar Muncelul de Jos) au temperaturi mai coborâte faţă de Giurgeni şi Bucium, acestea din urmă fiind situate la cote mai joase şi la adăpostul dinspre nord al unor dealuri .

Indiferent de anotimp, Moldova fiind o zonă deschisă atât dinspre nord cât şi dinspre sud, masele de aer fie ele reci sau calde, pătrund cu uşurinţă şi în zona comunei impunând caracteristicile aduse de acestea, adică geruri şi viscole iarna, zile caniculare vara.

Precipitaţiile medii anuale se încadrează între 500-600 mm, medie caracteristică centrului Moldovei.

Umiditatea relativ  a aerului este de 68% , caracteristică ce diferă de la o perioadă la alta.

II.5.REŢEAUA HIDROGRAFICĂ

 

Art.9. Apele curgătoare de pe teritoriul comunei Valea Ursului  sunt colectate de râul Barlad care străbate teritoriul pe direcţia N.V. către S.E. pe o lungime de cca. 8 km colectând apele de suprafaţă fie direct, fie prin intermediul afluenţilor.

Principalele cursuri de apă de pe teritoriul comunei sunt:

BÂRLAD , STUHUŞORUL ,PÂRÂUL DE LA CIOATE,PÂRÂUL DE LA ARŞITA ,   

BELECIUG ,PÂRÂUL ŞIŞTARULUI ,PÂRÂUL GIURGENI ,PÂRÂUL MUNCEL (PURŞICA) BULHAC , RECEA , GLODENI ,VALEA BUDĂII

Comuna Valea Ursului are o reţea hidrografică cu o densitate medie de circa 0,54km/km pătrat. Adică, la suprafaţa de 59,64 km pătraţi, avem un total de aproximativ 27 km ape curgătoare, însă care nu se manifestă continuu deoarece unele pârâuri au scurgere semipermanentă. Raportată la configuraţia naţională este o valoare de mijloc (maximă de 0,90 iar minimă de 0,10).

 

II.6.FLORA SI FAUNA

Art.10.    În ceea ce priveşte răspândirea, fauna este geografico-vegetativă însă cu o slabă reprezentare.

Astfel, în zonele de pădure întâlnim rareori porci mistreti (Sus scrofa) şi căprioare (Capreolus capreolus). În celelalte zone, tot în număr mic întâlnim vulpi (Vulpes vulpes), iepuri (Iepuns europaens), dihori (Mustella puterius), nevăstuici (Mustella nivalis), rozătoare ca: popândăi, şoareci de câmp, hârciogi etc. Dintre păsări întâlnim: huhurezul, ciocănitori, grauri, coţofene; iar dintre cele migratoare: mierla, pupăza, privighetoarea, cucul etc.

În ceea ce priveşte fauna acvatică, o întâlnim fie în pârâurile şi bălţile din comună dar mai ales în apele iazului şi este data de: peşti (crap, caras, biban, fitofag), amfibieni, reptile, insecte şi păsări iubitoare de astfel de mediu.

 

II.7 .POPULAŢIA

 

Art.11. Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Valea Ursului  se ridică la 3954  de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi, cu o minoritate de penticostali.

Populaţia comunei Valea Ursului  , pe sate, conform datelor din registrul agricol al comunei la nivelul anului 2017, este repartizată astfel:

Valea  Ursului: 920 locuitori , Bucium: 762 locuitori , Chilii: 1248 locuitori Giurgeni: 792  locuitori ,  Muncelu de Jos: 620 locuitori

Total – 4342 locuitori.

Capitolul III: AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE.

Art.12. Centrul administrativ cu sediul consiliului local şi al primăriei comunei se află în satul VALEA URSULUI.

Art.13.Autorităţile reprezentative ale colectivităţii locale din comuna VALEA URSULUI sunt; Consiliul local şi Primarul. Primarul şi consilierii locali se aleg prin votul liber exprimat, egal, direct şi secret al cetăţenilor care au domiciliul stabil în comună, din rândul cetăţenilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare.

III. 1. CONSILIUL LOCAL

Art.14. Consiliul local al comunei VALEA URSULUI este autoritatea deliberativă, fiind format din consilieri locali, aleşi prin vot universal, egal, secret, direct şi liber exprimat de către cetăţenii comunei VALEA URSULUI şi constituit în conformitate cu prevederile legale.

Art.15. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţile legii, în toate

problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa

altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, exercitând următoarele

atribuţii:

 

 1. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 2. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;
 3. atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;

e)atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

 1. f) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

Art.16. Comuna Valea Ursului  este administrată de un primar si un consiliu local compus din 13 consilieri locali. Primarul, Smeria Viorel , de la Partidul Social Democrat, a fost ales în 2016 si validat de Judecătoria Roman prin sentinţa civilă nr.1786/C/2016 .

Începând cu alegerile locale din 25 iunie 2016, consiliul local are următoarea componentă, pe partide politice:

Partidul Social Democrat                             11  consilieri

Partidul National Liberal                            1  consilier

Partidul  Social Romania Unita                  1  consilier

 

Numele si prenumele consilierilor locali în funcţie si Apartenenţa politică:

 1. Rosu Chirila Radu Ionel – Partidul Social Democrat – îndeplineşte si funcţia de viceprimar
 2. Nazare Ioan  -Partidul Social Democrat
 3. Mihai Gheorghe – Partidul Social Democrat
 4. Vizureanu Ioan – Partidul Social Democrat
 5. Vilichi Valentina – Partidul Social Democrat
 6. Popovici Constantin – Partidul Social Democrat
 7. Barbu Viorel – Partidul Social Democrat
 8. Blaga Vasile – Partidul Social Democrat
 9. Barzu Doru – Partidul Social Democrat
 • Rosu I Constantin – Partidul Social Democrat

11 .Stoica Daniel – Partidul Social Democrat

 1. Urasu Ioan – Partidul National Liberal
 2. Manole Dan – Partidul Social Romania Unita

Din rândul consilierilor a fost ales în funcţia de viceprimar, domnul Rosu Chirila Radu Ionel .

Art.17   CONSILIUL LOCAL este organizat pe trei comisii de specialitate, astfel:

Comisia nr. 1 – Comisia de specialitate din domeniul  programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ ,protecţia mediului şi turism 

Comisia nr.2 – Comisia de specialitate din domeniul învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement

Comisia nr.3- Comisia de specialitate din domeniul administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor.

 

III. 2. PRIMARUL SI VICEPRIMARUL

Art.18. Funcţia de autoritate publică executivă la nivelul comunei VALEA URSULUI  este exercitată de către primar în condiţiile legii.

Art.l9.  Înlocuitorul de drept al primarului, subordonat acestuia, este viceprimarul comunei, care este ales în condiţiile stabilite de lege.

Art.20 (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi exercită, la nivelul comunei VALEA URSULUI, următoarele atribuţii:

 1. Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.
 2. Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin acte normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
 3. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
 4. Primarul conduce serviciile publice locale.

Art.21 (1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi injustiţie.

(2)Semnul distinctiv al primarului este o eşarfa în culorile drapelului naţional al

României.

(3)Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.

(4)Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

Art. 22(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 1. atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 3. atribuţii referitoare la bugetul local;
 4. atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 5. alte atribuţii stabilite prin lege.

Art.23. Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

Art.24. Primarul poate delega pe întreaga durată a mandatului sau pe o perioadă determinată, prin dispoziţie scrisă, viceprimarului, dintre atribuţiile legale care îi revin:

 1. conduce şi răspunde de asigurarea serviciilor de utilitate publică;
 2. conduce direct sau are în subordine compartimente funcţionale din cadrul

Primăriei, răspunzând de activitatea acestora:

Pe durata mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local.

III. 3. APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI

ŞTEFAN CEL MARE, INSTITUŢIILE ŞI SER VICIILE PUBLICE DE

INTERES LOCAL

Art.25. Consiliul local şi primarul sau viceprimarul (pentru atribuţiile delegate) îşi exercită atribuţiile şi răspunderile legale prin intermediul aparatului de specialitate, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local care sunt înfiinţate, funcţionează, sunt gestionate şi finanţate şi se organizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, ţinându-se cont de particularităţile şi condiţiile specifice ale comunei VALEA URSULUI

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Art.26 a) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului formează Primăria comunei VALEA URSULUI  care duc la îndeplinire hotărârile consiliului local, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

 1. b) Primăria comunei VALEA URSULUI îşi desfăşoară activitatea curenta pe baza Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului aprobat de către consiliul local si a Regulamentului intern aprobat de către Primar.

Art.27. 1) Aparatul de specialitate al primarului cuprinde funcţii publice de execuţie sau de conducere si personal contractual, conform statului de funcţii.

 • Numărul de personal, statul de funcţii şi organigrama primăriei se aprobă prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului, cu luarea în consideraţie a necesarului de resurse umane şi a fondurilor alocate, prin bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor de personal;
 • Dintre funcţiile publice, următoarele sunt funcţii de conducere:
 • Secretarul unităţii administrativ-teritoriale
 • Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale a căror configuraţie se stabileşte anual sau ori de câte ori se impune, prin organigrama propusă de primar şi aprobată de către consiliul local.
 • Modul de organizare si funcţionare, obiectivele, sarcinile si responsabilităţile ce revin fiecărui compartiment funcţional din cadrul primăriei se stabilesc, potrivit legii prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului, de către primar si se aprobă de către consiliului local;
 • Sarcinile ce revin fiecărui funcţionar public sau angajat pe bază de contract de muncă se stabilesc prin fişele posturilor care se întocmesc de către fiecare şef de compartiment, sau de către primar/viceprimar, care are şi competenţa de a evalua, stimula, propune sancţiuni etc. pentru activitatea desfăşurată de aceştia. Personalul contractual şi funcţionarii publici exercită obligatoriu toate atribuţiile şi sarcinile date prin lege, hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului.
 • Şefii de compartimente din cadrul primăriei, au obligaţia de a întocmi, prezenta şi susţine rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâri ale consiliului local, răspunzând de exactitatea şi de corectitudinea informaţiilor furnizate, de respectarea normelor tehnice şi juridice aplicabile cu privire la punctele de vedere exprimate şi soluţiile propuse.

 

Capitolul IV: INSTITUŢIILE ŞI SERVICIILE PUBLICE DE INTERES

LOCAL

Art.28. a) La nivelul comunei VALEA URSULUI , întreaga activitate a autorităţilor şi instituţiilor, a organizaţiilor şi a agenţilor economici, a societăţii civile şi a cetăţenilor este organizată şi se desfăşoară cu respectarea Constituţiei României, a legilor ţării, şi a actelor de autoritate emise de către consiliul local sau de către primar.

 1. b) raport de competenţele, atribuţiile şi răspunderile pe care le au, consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă, emit acte de autoritate(hotărârile consiliului local si dispoziţiile primarului) care reglementează viaţa şi activitatea comunităţii, a subsistemelor care o compun şi a cetăţenilor, care au putere de lege locală, a căror respectare este obligatorie pentru persoanele juridice şi fizice din comuna VALEA URSULUI .

IV.1. INSTITUŢIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL

Art.29 Instituţiile de interes local se află în slujba comunităţii şi au ca scop fundamental al activităţii lor slujirea nevoilor, aspiraţiilor şi valorilor individuale sau colective ale oamenilor prin furnizarea serviciilor specifice.

IV.2. SERVICIILE PUBLICE LOCALE

Art.30 Serviciile publice locale reprezintă acele activităţi şi prestaţii pe care autorităţile publice locale sau instituţiile publice de interes local le desfăşoară sau le oferă cetăţenilor în scopul satisfacerii nevoilor lor.

Capitolul V: DEZVOLTARE LOCALĂ , RESURSE, ACTIVITĂŢI SI

SERVICII

 

V.1. AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ

Art.31. Comuna VALEA URSULUI  dispune de 1564  gospodarii, 2150 locuinţe si de o suprafaţă administrativă totală 6467 ha din care;

 • suprafaţa intravilan 664,50 de ha si extravilan 5802,50 ha .

Art.32. Activități specifice zonei-zonă agricolă de dealuri si coline:

Cultivarea plantelor

Creşterea animalelor

Comerţ

Art.33. Conform rezultatelor finale ale Recensământului General Agricol din

anul 2010, la nivelul comunei există un număr de 1460  exploataţii agricole

individuale (gospodării ale populaţiei).

Conform registrului agricol s-a evidenţiat existenta următoarele efective de animale la nivelul comunei VALEA URSULUI : 680 bovine; 6100 ovine; 790 caprine; 610 porcine; 9860  păsări, 450  cabaline; etc

2.SERVICIILE DE PROTECŢIA SI REFACEREA MEDIULUI;

MEDIULGOSPODĂRIREA DEŞEURILOR

 

Art.34. Comuna VALEA URSULUI  este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare NEAMT (ECONEAMT). Asociaţia are ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea,exploatarea monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Acum este in curs de implementare proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor solide in judeţul Neamt”- proiect finanţat prin POS Mediu. Proiectul constă în investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor si va fi implementat de către Consiliul Judeţean Neamt, la nivelul întregului judeţ. Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un sistem durabil de gestionare al deşeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în judeţul Neamt, prin îmbunătăţirea serviciului de gestionare a deşeurilor şi reducerea numărului de depozite neconforme existente în conformitate cu practicile şi politicile UE. Proiectul cuprinde măsuri privind colectarea, transportul, tratarea şi depozitarea deşeurilor. Proiectul va fi sprijinit de un cadru instituţional bazat pe gestionarea regională şi va avea în vedere un grad ridicat de conştientizare în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile la sursă. Surse de poluare din comuna VALEA URSULUI sunt:

– gospodării ale populaţiei, ca sursă generatoare de deşeuri menajere, emise de noxe de la sistemele de încălzire ale locuinţelor (emisii de oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon) în strânsă legătură cu natura combustibililor, înălţimea coşurilor si nivelul de concentrare pe unitatea de suprafaţă

– traficul rutier care generează emisii de gaze de eşapament de la autovehiculele aflate în trafic.

– Noxele emise (oxizi de sulf si azot, acroleina, plumb si metale grele, compuşi organici volatili) sunt determinate cantitativ de nivelul valoric de trafic înregistrat, tipul motoarelor si distanta fata de arterele rutiere

–  unitati prestatoare de servicii (baruri)

– puţurile absorbante din gospodării pot afecta pânza freatică pe lângă gospodării sunt amplasate depozite de gunoi provenit din activitatea zootehnică, fără a respecta reglementările în domeniu pentru evitarea poluării solului si a apei freatice, în condiţiile in care alimentarea cu apa se face si din puţuri si izvoare.

– existenta unor zone neautorizate de depozitare a deşeurilor menajere (pe văi, la marginea intravilanelor etc.)

3,TURISMUL

Art.35. In zonă există un potenţial scazut,  aproape inexistent de practicare a turismului ,  singura forma fiind cea a pelerinajului  religios la Mănăstirea Adormirea Maici Domnului  din sat Giurgeni.

4.INFRASTRUCTURA SI CĂILE DE COMUNICAŢIE
4.2  INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

Art.36. La nivelul comunei VALEA URSULUI   infrastructura de transport este formată din:

– Drumul judeţean 207 C care asigura transportul pe ruta Roman – Valea Ursului  care este modernizat in totalitate si are o distanta de 25  km iar pe raza comunei 4,5 km.

– Drumul judeţean 159 care asigura transportul pe ruta Băcești – Oniceni –Valea Ursului – Bacău

 • Drumul Comunal 77 face legătura satului Giurgeni cu centrul de comuna prin DJ 159 si are o lungime de 4,5 km din care 2,5 km in curs de modernizare
 • Drumul comunal 78 asigura legătură localităţii Muncelu de Jos cu localitatea Valea Ursului  pe o lungime de 3,5 km.
 • Drumul Comunal 84 asigura legătura satului Chilii prin DJ 207 C cu centrul comunei si cu comuna Icușești

Transportul în comun:

Transportul feroviar – Nu exista

Transportul rutier din comuna Valea Ursului  este asigurat de către Consiliul Judeţean Neamt  prin operatori privaţi . Aceştia operează 2 trasee, respectiv:

 • Traseul 1: Roman – Chilii – Bucium –  Giurgeni;
 • Traseul 2: Roman – Valea Ursului – Cuci
 • Traseul 3. Piatra Neamț – Valea Ursului  – Vaslui

Transportul aerian

Comuna Valea Ursului  este se află la o distanţă redusă (circa 45km) de Aeroportul International ”George Enescu” Bacău si 120 km fata de Aeroportul internațional IASI De aici sunt operate zboruri regulate către marile oraşe ale Europei – operate de către companiile private . Mulți dintre locuitorii comunei care lucrează în străinătate folosesc serviciile acestui aeroport.

Reţele de conducte magistrale

Comunei Valea Ursului nu dispune in prezent si nici in viitor de magistrale de alimentare cu gaze naturale

4.2 INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICAŢII

Art.37.La nivelul localităţii este bine dezvoltată, în zonă fiind disponibile toate reţelele de telefonie mobilă funcţionale în România (ORANGE, VODAFONE, COSMOTE). Serviciile de telefonie fixă digitală sunt, de asemenea, disponibile, prin operatorii TELECOM, însă numărul de posturi telefonice fixe a scăzut în ultimii ani, în favoarea telefoniei mobile. în ceea ce priveşte internetul, operatorii privaţi asigură internet în bandă largă, inclusiv pe terminale mobile.

 

4.3. SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICĂ

 1. ALIMENTAREA CU APĂ

Art.38.La nivelul comunei Valea Ursului  infrastructura de apă este formată dintr – o reţea de alimentare cu apa prin fantani publice si private

 

 1. CANALIZAREA

Art.39.Comuna VALEA URSULUI  nu dispune în prezent de reţea de canalizare.

 1. c) SALUBRIZAREA

Art.40. Comuna VALEA URSULUI  face parte din „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Neamt”. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Neamt are ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Prestarea serviciului de salubrizare pe raza comunei VALEA URSULUI este asigurată prin contract de către S.C.ROSSAL S.A.

d)ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ

Art.41.La nivelul comunei VALEA URSULUI  nu există un sistem centralizat de producţie şi distribuţie a energiei termice. Aceasta este asigurată pentru consumatorii publici şi privaţi prin sisteme individuale de încălzire ce folosesc ca şi combustibil lemnul, peleţi sau, în puţine cazuri, surse alternative precum pompele de căldură şi panourile solare.

Agenţii economici locali îşi asigură energia necesară proceselor tehnologice în instalaţii proprii, care funcţionează în general pe bază de combustibil solid sau deşeuri din lemn.

e)ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ-ILUMINATUL PUBLIC

A                                                                                                                                                                       ___

Art.42. In prezent, Comuna VALEA URSULUI  prin autoritatea publică locală are încheiat contract de servicii pentru întreţinerea sistemului de iluminat public local.

Monitorizarea desfăşurării activitatii serviciului de iluminat public local este asigurată de viceprimarul comunei Valea Ursului .

Sistemul de iluminat public de pe teritoriul comunei constă în instalaţii electrice de joasă tensiune, în montaj aerian, pe stâlpi. In prezent, comuna Valea Ursului  este traversată parţial (în extravilan) de o line electrică aeriană (L.E.A) de înaltă tensiune, de 110 KV. Alimentarea posturilor de transformare aeriene existente din comuna Valea Ursului  se face prin reţeaua aeriană de medie tensiune de 20 KV, echipate cu transformatoare alimentate la tensiune de 20/0,4 KV. Reţeaua electrică de medie tensiune este aeriană, pe stâlpi de beton amplasaţi pe marginea drumului sau trecând prin grădini şi terenuri cu altă destinaţie. Pentru gospodăriile individuale, alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua de joasă tensiune aeriană (montată pe stâlpi de beton şi parţial de lemn),

4.4.MUNCA, SĂNĂTATEA, PROTECŢIA POPULAŢIEI ŞI SOLIDARITATEA UMANĂ

Art.43. 1) In comuna VALEA URSULUI  prevenirea îmbolnăvirilor, protecţia populaţiei,asigurarea serviciilor medicale şi ameliorarea stării de sănătate a populaţiei reprezintă un obiectiv fundamental, o prioritate şi o obligaţie atât pentru fiecare individ sau familie, cât şi pentru comunitatea locală şi autorităţile publice reprezentative.

SĂNATATEA– ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE

Comuna VALEA URSULUI  are 2 cabinete  medicale individuale-medicina de familie

– Cabinet medical individual – Dr. Andrușcă Daniela.

– Cabinet medical individual – Dr. Ciatău Marioara

PROTECŢIA SOCIALA

– ASIGURAREA SERVICIILOR SOCIALE PENTRU PROTECŢIA COPILULUI, A PERSOANELOR CU HANDICAP,A PERSOANELOR VÂRSTNICE, A FAMILIEI ŞI A ALTOR PERSOANE SAU GRUPURI AFLATE ÎN NEVOIE SOCIALĂ

Art.44.Asistenta socială presupune un ansamblu complex de măsuri si acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii si depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependentă pentru prevenirea autonomiei si protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si în scopul creşterii calitatii vieţii .Pe plan local, rezultatele obţinute in

domeniul asistentei sociale sunt bune, urmarindu-se cu prioritate ca toate cazurile sa fie rezolvate la nivelul Primăriei VALEA URSULUI  fara a depăşi termenele legale de soluţionare a petiţiilor .

ASIGURAREA LINIŞTII SI ORDINII PUBLICE

Art.45.La nivelul comunei VALEA URSULUI  , ordinea si liniştea publica sunt asigurate prin activitatile desfăşurate de Postul local de politie VALEA URSULUI si Serviciul de paza locală VALEA URSULUI.

ASIGURAREA SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ

SI PROTECŢIE CIVILĂ

Art.46.0rganizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se bazează pe principiile legalităţii, autonomiei,responsabilităţii, corelării cerinţelor şi resurselor, cooperării şi solidarităţii, în vederea pregătirii preventive şi protecţiei prioritare a populaţiei;

în comuna VALEA URSULUI  este înfiinţat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, al cărui preşedinte este primarul comunei, care are în subordine Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, format dintr-un număr de 32 de persoane, din care 1 persoană Sef SVSU( atribuţii delegate) şi 31 de voluntari, structurat pe 5 echipe, după cum urmeaza:

– Compartiment pentru prevenire.

– Formaţie de intervenţie în caz de incendiu.

– Echipă specializată în domeniul înştiinţare-alarmare.

– Echipă specializată în domeniul evacuare.

– Echipă specializată în domeniul sanitar.

Capitolul VI. EDUCAŢIA ,VIAŢA SPIRITUALĂ ŞI CULTURA COMUNITĂŢII

 

Art.47. 1) Educaţia libertăţii, emanciparea prin cultură şi înălţarea spirituală a oamenilor din comuna VALEA URSULUI  reprezintă preocupări de bază şi priorităţi ale activităţii autorităţilor, instituţiilor, familiei şi ale întregii comunităţi.

– Comunitatea şi autorităţile publice locale sunt obligate să asigure condiţii optime pentru educaţia unitară, în condiţii de libertate, a tuturor membrilor ei în sensul formării, dezvoltării şi afirmării libere a personalităţii fiecăruia şi al pregătirii lor pentru a face faţă nevoilor vieţii, într-o societate şi într-0 lume aflate în permanentă schimbare.

– Autorităţile publice locale sunt obligate sa promoveze valorile, principiile şi virtuţile morale autentice, inclusiv a celor religioase şi cultivarea pe această bază a

sentimentelor, a convingerilor şi a unei motivaţii superioare pentru o viaţă morală pusă în slujba binelui şi a progresului.

EDUCAŢIA

Art.48.Educaţia copiilor, a tineretului şi a tuturor fiilor săi, în spiritul unui patriotism local şi naţional şi al integrării europene, reprezintă o datorie fundamentală a părinţilor, a educatorilor, a instituţiilor şi a întregii comunităţi. In conţinutul lecţiilor de specialitate, al orelor educative sau al activităţilor extracuriculare desfăşurate în şcoli vor fi cuprinse elemente privind geografia, istoria, economia, cultura, obiceiurile şi tradiţiile locale. In comuna VALEA URSULUI funcţionează Reţeaua de învăţământ formata din unităţile şcolare repartizate astfel:

Unitate de invațamânt cu personalitate juridică Structura arondata / Nivel de scolarizare
Liceul Tehnologic Valea Ursului Liceul Tehnologic , comuna Valea Ursului PRE, PRI, GIM,  LIC TEH, PROF
Scoala Gimnaziala, Chilii PRE, PRI, GIM,
Scoala Primara, Giurgeni PRE, PRI
Scoala Primara Muncelu de Jos PRE,PRI
Scoala Primara Bucium  PRE,PRI

 

RELIGIA

Art.49.Bisericile din comuna VALEA URSULUI  participă în mod liber, cu metodele şi mijloacele specifice, la formarea şi dezvoltarea personalităţii fiecărui locuitor al comunei, colaborând pentru cultivarea şi promovarea valorilor spirituale autentice şi pentru realizarea şi menţinerea unităţii sufleteşti a comunităţii.

Preoţii care işi desfăşoară activitatea pe raza comunei VALEA URSULUI  conduc la echilibrul şi asigurarea armoniei sociale, a dezvoltării şi afirmării comunităţii.

 

Pe raza comunei Valea Ursului  sunt următoarele biserici:

Biserica Ortodoxă din satul Valea Ursului .

Biserica Ortodoxă din satul Bucium.

Biserica Ortodoxă din satul Chilii

Manastirea Adormirea Maici Domnului  din satul Giurgeni

Biserica Ortodoxă din satul Muncelu de Jos

Biserica Ortodoxa din satul Muncelu de Jos – Sistari

Biserica Penticostala  din satul Valea Ursului

CULTURA

Art.50. Autorităţile publice locale promovează valorile locale , instituţiile şi personalităţile locale cu scopul declarat de a promova noi talente interpretative din rândul tinerilor, de a pune în valoare cuvântul, cântecul, dansul popular şi costumul tradiţional românesc, de a facilita comunicarea interculturală.

Manifestări locale :

– Ziua Comunei Valea Ursului  – Anual  in prima duminica dupa Sfantul Petru

-Manifestările tradiţionale de sărbătorile de iarna , desfăşurate intre

Crăciun si Anul Nou prezintă obiceiurilor strămoşeşti, datinile din zona Valea Ursului  si cuprind:

Plugusorul

Dansul Caprei

Jocul Ursului

Slujba religioasă de înălţare pentru pomenirea eroilor căzuţi pe front

Capitolul VII. ECONOMIA LOCALĂ, PATRIMONIUL, FINANŢELE ŞI

LUCRĂRILE PUBLICE
VII.1.ECONOMIA LOCALĂ

Art.51. Autorităţile publice locale şi fiecare generaţie de locuitori ai comunei au datoria de a apăra, spori şi diversifica averea comunei, de a o utiliza raţional şi eficient pentru a asigura traiul bun şi un viitor sigur pentru toţi membrii comunităţii. Economia comunei VALEA URSULUI  se bazează pe principiile economiei de piaţă, libera iniţiativă şi concurenţa, şi are ca scop fundamental dezvoltarea generală a localităţii şi creşterea calităţii vieţii oamenilor.

Mediul de afaceri si principalele activitati economice

Art.52. Domeniile principale de activitate specifice comunei Valea Ursului  sunt creşterea animalelor, cultivarea cerealelor, comerţul în magazine mixte.

 

VII 2.PROPRIETATEA

 

Art.53 1) în comuna VALEA URSULUI  se respectă principiul pluralismului formelor de proprietate în sensul coexistenţei proprietăţii publice si private a comunei cu proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice.

 • Proprietatea comunei VALEA URSULUI este formată din proprietatea publică şi proprietatea privată.
 • Proprietatea publică a comunei VALEA URSULUI este formată din : – drumurile comunale, vicinale şi sătesti;

– terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt:

– dispensarul, şcolile şi altele asemenea ;

– monumentele;

– alte bunuri de utilitate publică, aflate în proprietatea comunei VALEA URSULUI .

 • Bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei VALEA URSYULUI sunt imprescriptibile, insesizabile şi inalienabile .Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei VALEA URSULUI  se întocmeşte şi se actualizează de către comisia specială, constituită în conformitate cu prevederile Legii 213/1998. Domeniul public al comunei VALEA URSULUI  este stabilit prin G. nr. 1356/2001, Anexa 72.
 • Proprietatea privată a comunei VALEA URSULUI este formată din acele bunuri care au fost dobândite de aceasta pe căile prevăzute de lege şi care nu sunt cuprinse in lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ- teritoriale. Aceasta a fost stabilită Hotărârea Consiliului local Valea Ursului   10/2007.
 • Trecerea bunurilor comunei VALEA URSULUI din domeniul public in domeniul privat al acesteia sau invers poate fi aprobată, in condiţiile legii, numai de către consiliul local.
 • Hotărârile pe care consiliul local le ia cu privire la administrarea sau operaţiunile privind bunurile care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
 • Reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se realizează cu respectarea condiţiilor şi procedurilor stabilite prin legislaţia în vigoare. Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor îşi exercită competenţele în limitele stabilite de lege, documentaţiile supuse aprobării acesteia fiind întocmite de către compartimentul funcţional, care gestionează terenul aflat la dispoziţia comisiei, şi avizate pentru legalitate de către secretar.
 • Fiecare persoană fizică sau juridică este obligată să-şi declare şi să probeze proprietăţile pe care le deţine pe raza comunei VALEA URSULUI pentru a fi înregistrate în evidenţele fiscale şi agricole ale primăriei. Orice modificare survenită cu privire la regimul juridic al proprietăţilor va fi, de asemenea, adusă la cunoştinţă şi probată cu acte, compartimentelor de specialitate ale administraţiei publice locale pentru a fi operate corespunzător. Proprietăţile deţinute în alte unităţi administrativ teritoriale se declară la primăriile respective, asupra acestora fiind informată şi primăria locală.

Art.54 Concesionarea, darea în administrare şi delegarea gestiunii unor bunuri sau servicii publice se face numai prin licitaţie publică, pe baza unor studii de oportunitate care justifică un interes major al comunităţii locale, în condiţiile legii. Vânzarea unor terenuri şi a oricăror altor bunuri din domeniul privat al comunei pot fi aprobate de către consiliul local cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie numai pe baza studiilor de oportunitate prevăzute la alineatul precedent şi numai în cazul în care vânzarea este necesară pentru asigurarea finanţării unor obiective de investiţi prin care să rezolve probleme fundamentale ale comunităţii, dacă nu există alte posibilităţi de asigurare a fondurilor.

VII.3. FINANŢELE PUBLICE LOCALE

Art.55 1) Formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale comunei VALEA URSULUI  şi ale instituţiilor sau serviciilor publice locale se realizează cu respectarea principiului autonomiei locale, administrative şi financiare, reglementarea acestora facându-se prin hotărâri ale consiliului local, în condiţiile Legii finanţelor publice locale şi a celorlalte norme legale în vigoare.

 • Bugetul local anual şi bugetele speciale sunt aprobate prin hotărâri ale consiliului local, proiectele acestora fiind promovate de către primar, pe baza datelor furnizate de către compartimentul financiar – contabil, respectiv a solicitărilor primite din partea compartimentelor de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor de interes public local în condiţiile legii.
 • Sursele din care se constituie veniturile bugetului local sunt cele stabilite prin legea finanţelor publice locale.
 • Impozitele şi taxele locale în comuna VALEA URSULUI se stabilesc prin hotărâri ale consiliului local, în limitele şi în condiţiile stabilite de lege, ţinându-se cont de posibilităţile reale ale contribuabililor de a le achita şi de nevoile comunităţii.

Capacitatea de cofinanţare – Intervenţiile prin proiecte concrete asupra dezvoltării socio-economice a comunei VALEA URSULUI  pot fi realizate prin susţinerea financiară din bugetul local, din fonduri nerambursabile guvernamentale, din fonduri nerambursabile europene, din fonduri rambursabile – împrumuturi.

Finanţare nerambursabilă din fonduri europene – Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente documentaţiilor pentru cererea de finanţare şi raportărilor tehnice şi financiare. In plus, este necesară cofinanţarea locală a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile, ceea ce pentru administraţia publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul programelor de finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei locale. Dar marele avantaj al surselor de finanţare nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este că, pentru administraţiile publice locale, procentul de cofinanţare este relativ redus (pentru majoritatea programelor), iar valorile investiţiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea de cofinanţare. Finanţarea din fonduri europene nerambursabile este, în mod cert, cea mai recomandată modalitate de susţinere financiară a proiectelor cuprinse de Strategie.

VII.4. ACHIZIŢIILE SI LUCRĂRILE PUBLICE

Art.56 1) Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare în comuna VALEA URSULUI  se realizează cu respectarea normelor, procedurilor şi competenţelor stabilite prin actele autorităţilor publice locale şi legile ţării.

 • Planul anual de achiziţii publice, lista de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare se întocmesc prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului şi se supun aprobării primarului si consiliului, în condiţiile legii.
 • Atribuirea contractelor de achiziţii produse, servicii şi lucrări în comuna VALEA URSULUI se face cu respectarea cerinţelor şi procedurilor legale, pe baza documentaţiilor întocmite de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, care au obligaţia de a urmări execuţia contractelor, de a face recepţia bunurilor, serviciilor sau lucrărilor contractate şi de a le gestiona şi utiliza în scopul pentru care au fost achiziţionate.
 • Obiectivele de investiţii cuprinse în strategia şi programele de dezvoltare a comunei VALEA URSULUI se evidenţiază în mod corespunzător în P.U.G. şi în celelalte documentaţii care reflectă perspectiva dezvoltării şi modernizării urbanistice a localităţii, aprobate de către consiliul local.
 • Execuţia lucrărilor de construcţii se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei emise de către factorii în drept şi cu respectarea cerinţelor impuse.
 • Pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programele de dezvoltare a comunei VALEA URSULUI primarul, viceprimarul, consilierii locali şi funcţionarii publici cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a promova proiectele şi documentaţiile pe baza cărora se pot obţine fonduri guvernamentale şi europene cu respectarea normelor aplicabile.
 • în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni, servicii sau lucrări de interes public local, consiliul local poate aproba cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine.
 • Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate de la bugetul local al comunei VALEA URSULUI se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice aprobate de către consiliul local, contractele de execuţie fiind atribuite numai cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.
 • Obiectivele de investiţii realizate cu fonduri de la bugetul local se includ, prin hotărâri ale consiliului local, în patrimoniul public sau privat al comunei VALEA URSULUI , după caz, evidenţa contabilă, administrarea, gestionarea şi utilizarea lor realizându-se de către compartimentele de administrare a patrimoniului şi financiar-contabil din primărie, în condiţiile stabilite prin hotărâri ale consiliului local şi legile ţării.
 • Documentaţiile de atribuire a contractelor de achiziţii, lucrări, construcţii sau de reparaţii, respectiv de materiale în vederea realizării unor astefel de lucrări, servicii de proiectare, de consultanţă, juridice, de contabilitate sau de pază, se supun aprobării consiliului local sau după caz, consiliilor de administraţie de la instituţiile ai căror directori au statut de ordonatori de credite. Se interzice încheierea de acte adiţionale la aceste contracte cu încălcarea procedurilor şi a limitelor stabilite de lege.

 

Capitolul VIII. PARTICIPAREA CETĂŢENILOR LA VIAŢA POLITICĂ,
ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI CULTURAL-SPORTIVĂ A COMUNEI

Art.57. Pe teritoriul comunei VALEA URSULUI  îşi poate stabili domiciliul sau reşedinţa orice persoană sau familie care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Constituţia României şi de legile ţării.

Art.58. Calitatea de cetăţean al comunei VALEA URSULUI  se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.59. Autorităţile publice locale îşi exercită exercită atribuţiile legale privind evidenţa populaţiei, starea civilă, autoritatea tutelară prin compartimentele de specialitate, care se află în subordinea secretarului comunei.

Art.60. Cetăţenii comunei VALEA URSULUI  pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate. Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta. Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul. Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului.

Art.61. Organizaţiile locale ale partidelor politice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare contribuind la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi la împlinirea aspiraţiilor şi idealurilor acestora, cu respectarea suveranităţii naţionale, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept, a principiilor democraţiei şi ale autonomiei locale. Locuitorii au dreptul de a participa, prin modalităţile prevăzute de lege, la viaţa politică, economică, socială şi cultural – sportivă a comunei.

 1. RECUNOAŞTEREA CONTRIBUŢIEI CETĂŢENILOR LA REZOLVAREA

PROBLEMELOR COLECTIVITĂŢII, ACORDAREA DE TITLURI

Art.62.Consiliul local, prin hotărâre de consiliu, poate conferi în semn de cinstire titlul de „Cetăţean de Onoare al comunei VALEA URSULUI ” , după următoarele criterii :

 1. contribuţia majoră la realizarea unor obiective de maximă importanţă pentru viata comunităţii locale: construcţii sau modernizări ale unor obiective social-

S                                             3                                                                         3

culturale, asigurări de fonduri şi investiţii privind infrastructura localităţii (alimentare cu apă, aductiune gaze naturale, modernizări de drumuri, clădiri, etc.)

 1. obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea culturală şi educativă, sportivă, ştiinţifică, tehnică etc, concretizată în activităţi, lucrări apreciate pe plan intern şi extern, în promovarea la etape superi oare ale unor concursuri, în obţinerea unor premii etc
 2. săvârşirea unor fapte de excepţie care au ca efect preîntâmpinarea unor dezastre, salvarea de vieţi omeneşti, apărarea comunităţii sau a unor membri ai acesteia în faţa unor pericole, apărarea proprietăţii publice şi private a comunei.
 3. activitate îndelungată, consecventă şi perseverentă pentru soluţionarea unor probleme majore ale comunei, pentru punerea în valoare a resurselor umane şi materiale locale, pentru armonizarea relaţiilor interumane şi pentru creşterea prestigiului comunei VALEA URSULUI
 4. Drepturile persoanelor care deţin titlul de cetăţean de onoare al comunei VALEA URSULUI se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
 5. Titlul de cetăţean de onoare al comunei VALEA URSULUI se poate pierde sau retrage în urma condamnării printr-o sentinţă definitivă a instanţelor judecătoreşti pentru săvârşirea unor fapte penale sau la solicitarea persoanei în cauză.

Art.63. Persoanele căsătorite în comuna VALEA URSULUI  primesc, la împlinirea vârstei de 50 ani, de la căsătorie diplome de fidelitate acordate, în cadrul unei festivităţi care se organizează de către primar.

 1. RELAŢII CU ALTE COLECTIVITĂŢI

Art.64. Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul ca, în limitele competenţelor lor, să coopereze şi sa se asocieze cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii. Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii. Protocoalele sau actele de înfrăţire şi colaborare se adoptă de consiliul local.

Comuna VALEA URSULUI poate coopera sau se poate asocia cu alte unităţi administrativ teritoriale din ţară sau din străinătate în scopul şi în condiţiile stabilite prin Legea administraţiei publice locale şi prin alte acte normative în vigoare.

Art.65. Comuna VALEA URSULUI face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României si este membru al:

-Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare- ECONEAMT;

-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Roman Metropolitan ;

– Comuna VALEA URSULUI este membru al Grupului de Acţiune locală «Colinele Tutovei».

 1. IDENTITATEA, ÎNSEMNELE COMUNEI ŞTEFAN CEL MARE SI ATRIBUIREA SAU SCHIMBAREA DE DENUMIRI

Art.66. O colectivitate locală se identifică prin simbolurile sale. Parlamentul României a adoptat Legea nr.141/2015, care reglementează condiţiile privind aprobarea, arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local.

Art.67. Atribuirea şi schimbarea denumirii unor instituţii publice de interes local, a străzilor, pieţelor şi a altor obiective locale se poate face în baza ORDONANŢEI nr. 63 din 29 august 2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările si completările ulterioare, a rapoartelor Compartimentelor de resort a avizelor Comisiilor de specialitate şi în baza altor avize prevăzute de lege. Hotărârea privind propunerea de schimbare a denumirii se ia potrivit competenţelor legale în urma dezbaterii în Comisia de specialitate de atribuire sau schimbare de denumiri. La atribuirea şi schimbarea de denumiri se va ţine seama de tradiţii, de istoria localităţii, de propunerile cetăţenilor, precum şi de perspectivele de dezvoltare ale localităţii. Consiliul local asigură tinerea evidentei denumirii instituţiilor şi obiectivelor existente pe raza comunei VALEA URSULUI.

Art.68. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice ale comunei VALEA URSULUI  (Primar sau Consiliul local) şi autorităţile de nivel judeţean sau central se bazează pe principiile autonomiei locale, descentralizării competenţelor, legalităţii, responsabilităţii, solidarităţii şi cooperării, în condiţiile şi în limitele stabilite de legislaţia în materie şi de normele Uniunii Europene.

Art.69. Se interzice primarului, consiliului local al comunei VALEA URSULUI  şi oricăror structuri din subordinea acestora să emită hotărâri, dispoziţii, autorizaţii, certificate etc. care exced competenţele lor teritoriale.

Capitolul IX : DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE

FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR COMUNEI VALEA URSULUI

 

Art.70. a) Cetăţenii comunei VALEA URSULUI  beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţia României şi prin alte legi, având obligaţiile şi drepturile prevăzute de acestea.

 1. Cetăţenii comunei VASLEA URSULUI sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări.
 2. Dispoziţiile prezentului statut privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu prevederile Constituţiei României şi ale legilor ţării, cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate în care România este parte.
 3. Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
 4. Limitele exercitării drepturilor şi libertăţilor individuale se stabilesc prin legi, astfel încât să nu permită încălcarea drepturilor şi libertăţilor altora, a ordinii publice sau a bunelor moravuri.

Capitolul X: DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.71. Prezentul statut se aproba prin hotărâre a consiliului local VALEA URSULUI  si este în conformitate cu atribuţiile Consiliului Local stabilite prin Legea 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art.72. Cu data intrării în vigoare a prezentului statut se abrogă orice hotărâre a consiliului local şi orice alte dispoziţii ale actelor de autoritate locale care contravin acestuia.

Primar,

Viorel Smeria                                                 Avizat pentru legalitate,

Secretar comuna
Ioan Zaharia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This:

Comments are closed.